top of page

Rollebeskrivelser for styret og andre organer/råd i Norsk Chodsky pes klubb.

Ref. klubbens lover §1-2

Norsk Chodsky Pes Klubb har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport, samt forvaltningen av den enkelte hunderase. Norsk Chodsky Pes Klubb skal også arbeide for etisk riktig behandling av hunder, og for at avl skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard, bruksegenskaper og rasenes sunnhet.

 1. Fremme et ansvarlig hundehold i samfunnet.

 2. Fremme mulighetene til ulike aktiviteter med hundene

 3. Bidra med et godt miljø, og gode tilbud til våre medlemmer.

 4. Fremme positiv hundetrening, aktivitet og hundehold.

 5. Tilby utstilling, kurs og konferanser som fremmer positiv innstilling til hunder og trening med hund, både blant utøvere og samfunnet generelt.

 

LEDER: Vibeke Pettersen

 • Innkalle til styremøter

 • Fastsette agenda for styremøter og lede møtene.

 • Følge opp de ansvarlige for styrets arbeidsplan og ser til at arbeidet er i rute.

 • Er ansvarlig for alle viktige dokumenter i organisasjon.

 • Overordnet ansvarlig for å skrive søknader og for å inngå økonomiske avtaler

 • Holde ansvarlig kontakt med NKK

 • Tals- og kontaktperson for klubben

 • Ansvarlig for daglig drift, herunder oppfølging av administrative rutiner

 • Godkjenningsansvar for utbetalinger som gjøres av kasserer, med unntak av utbetalinger til leder.

 • Hovedansvarlig for kontakt med valgkomite.

 • Stille på dugnad på klubbens arrangement, dersom det er fysisk mulig.

NESTLEDER: Sandra Paulsen

 • Stedfortreder for leder.

 • Godkjenningsansvar for utbetalinger som gjøres av kasserer til leder

 • Sponsorkontakt for klubben (hvis vi skal ha det.)

 • Medlemsregistrering

 • Stille på dugnad på klubbens arrangement, dersom det er fysisk mulig.

Ellers definerte oppgaver på samme måte som et ordinært styremedlem.

 

 

STYREROLLE: KASSERER Vigdis Støylen Quipt

 

 • Overordnet ansvarlig for økonomien og for at budsjettet overholdes.

 • Ansvarlig for innbetalinger og utbetalinger, og for å føre regnskap.

 • Lager forslag til budsjett sammen med styret.

 • Presenterer økonomiens status på hvert styremøte. Tar vare på alle kvitteringer og arkiverer dem på en god måte.

 • Søker momskompensasjon til NKK

 • Er med og skriver årsberetning sammen med sekretær og leder.

 • Stille på dugnad på klubbens arrangement, dersom det er fysisk mulig.

Ellers definerte oppgaver, på samme måte som et ordinært styremedlem.

 

STYREROLLE: SEKRETÆR Silje Amundsen

 

 • Referat fra styremøter, føre webreferat og intern referat.

 • Skrive årsmeldingen i samarbeid med leder

 • Stille på dugnad på klubbens arrangement, dersom det er fysisk mulig.

Ellers definerte oppgaver, på samme måte som et ordinært styremedlem.

 

ORDINÆRTE STYREMEDLEM: Roger Abrahamsen

 

 • Møte på styremøter forberedt.

 • Være aktiv og svare på saker på styrets interne Facebookside.

 • Ansvarlig for øvrige oppgaver, for eksempel underkomiteer.

 • Ansvarlig for å gjennomføre arrangementer sammen med styret, så langt det lar seg gjøre.

 • Stille på dugnad på klubbens arrangement, dersom det er fysisk mulig.

 

VARA STYREMEDLEM: Aino Iren Åsen

 • Frivillig oppmøte på styremøter.

 • Stemmerett ved forfall av styremedlem, leder eller nestleder.

 • Være aktiv og svare på saker på styrets interne Facebookside.

 • Blir vanlig styremedlem hvis et styremedlem trekker seg fra sitt verv.

 • Stille på dugnad på klubbens arrangement, dersom det er fysisk mulig.  

 

VARA STYREMEDLEM: Inger Mehren

 • Frivillig oppmøte på styremøter.

 • Stemmerett ved forfall av styremedlem, leder eller nestleder.

 • Være aktiv og svare på saker på styrets interne Facebookside.

 • Blir vanlig styremedlem hvis et styremedlem trekker seg fra sitt verv.

 • Stille på dugnad på klubbens arrangement, dersom det er fysisk mulig.  

 

 

VALGKOMITEEN: Inger Lise Kristensen er leder og medlem er Pia Bjurstam og Berit Skjeggerød

 

 • Gi en anbefalning til årsmøtet om styrets sammensetning for kommende år.

 • Finne kandidater til ledige verv i styret.

 • Kommunisere med styret i god tid før årsmøte.

 

 

HVORDAN JOBBER STYRET I NCPK ANSVAR OVERFOR MEDLEMMER:

Styrets ansvar overfor medlemmene er først og fremst å sørge for at arbeidsoppgavene blir gjennomført, og legge til rette for at medlemmene kan drive sine aktiviteter uten å tenke på organisasjonens daglige drift. I tillegg har styret et ansvar som medlemmenes rådgivere. Dvs at dersom et medlem er usikker på hvordan en arbeidsoppgave skal gjøres, eller trenger veiledning og råd, skal styret hjelpe medlemmene. Styret skal jobbe aktivt for organisasjonen og medlemmene slik at formålet til organisasjon blir oppfylt. Styret kan ses på som klubbens grunnstein, og dersom styret fungerer godt, har også organisasjonen bedre grunnlag for å gjøre arbeidet sitt på en god måte. Konflikter og uenigheter bidrar til å ødelegge for organisasjonens formål, det er derfor også styrets ansvar overfor medlemmene at alle vet at alle jobber for samme formål.

 

 

HVEM BESTEMMER HVA?

Mellom årsmøtene er det styret som leder organisasjon, og det er de som er valgt til å ta avgjørelser i løpet av året på vegne av NCPK. Styret er demokratisk, og alle saker av betydning skal drøftes der. Når styret har bestemt seg i en sak, skal hele styret stå bak denne avgjørelsen, selv det har vært diskusjoner og uenigheter før man bestemmer seg. Dersom styret fordeler ansvaret for en oppgave til et styremedlem, må styret få rapport om utviklingen og resultatet, slik at styret har oversikt og kontroll. Styret er også ankeinstans i alle saker avlsrådet behandler.

 

 

TAUSHETSPLIKT

Alle styremedlemmer, så vel som leder og nestleder vil kunne få kjennskap til fortrolig informasjon om enkeltpersoner, klubber, hunder eller kenneler som vil kunne skade disses omdømme hvis informasjon kommer på avveie. Alt dette krever ansvarsfølelse og lojalitet til klubben. Et hvert styremedlem forplikter seg å sette seg inn i NPCK`s gjeldene lovverk og bestemmelser.

Definisjon av «fortrolig informasjon»- som i denne sammenheng kan defineres slik:

 • Fortrolig informasjon er informasjon som ved eventuell offentliggjøring vil skade omdømmet til 3. part.

 • Fortrolig informasjon er også interne diskusjoner i styret under behandling av saker.

 • Fortrolig informasjon er ikke informasjon som allerede er offentlig tilgjengelig eller informasjon som normalt offentliggjøres i forbindelse med utstillinger, seminar ol.

Som styremedlem forplikter en seg også til:

 • Ikke diskutere eller formidle fortrolig informasjon til andre enn gjeldene styrets medlemmer.

 • Ikke offentliggjøre fortrolig informasjon før dette er delegert til meg i et styrevedtak.

 • Merke saker som fortrolig når saken inneholder fortrolig informasjon ved å påføre aktuelle saksdokumenter og saksfremstillinger ordene «Norsk Chodsky Pes Klubb fortrolig» på fremtredenene plasser i dokumentet, for eksempel øverst på hver side.

 • Fjerne fortrolige saker fra offentlige referater ved kun å referer saksnummer samt ordet «konfidensielt».

 • Opplyse andre styremedlemmer om at en sak er fortrolig hvis fortrolig

 • informasjon legges fram muntlig.

 • Behandle tilgjengelig informasjon som fortrolig hvis jeg i det minste hvil om at informasjon kan være fortrolig.

 • Jeg er klar over at brudd på taushetsplikten kan medføre eksklusjon fra klubben. ( i hht. Nkk`s lover kap. 7- disiplinærreaksjoner mm.)

 • At taushetsplikten også gjelder etter at jeg har trådt ut som styremedlem.

 

 

KONFLIKTLØSING:

Konflikter er ofte resultat av uklarheter og misforståelser. Hvis styret ikke vet som skjer, eller mangler opplysninger for å kunne gjøre jobben sin, kan det føre til dårlig stemning og konflikt i organisasjon. Den beste måten er å unngå en konflikt på, er å ha åpne, klare og tydelige prosesser ved behandling av saker. Når det er en konflikt, er det viktig at den løses umiddelbart. Hvis styret, og styrets leder lar konflikten ligge, vil den bli vanskeligere å løse opp ettersom tiden går. Fokus må alltid være på hva organisasjonen kan gjøre for å finne en løsning alle kan enes om. Et godt tips er å ha en avtale i styret om man kan diskutere alt på styremøtene, det skal være lov å være uenige, men når møtet er hevet skal man være venner og støtte hverandre i den avgjørelsen styret har tatt.

 

 

 

DEMOKRATI I STYRET:

Siden styret er valgt på en demokratisk måte, skal de også representere medlemmene som har valgt dem. Som styremedlem er man personlig ansvarlig for de valg man gjør i styret, men alle styremedlemmene har et felles ansvar for å fremme interessene og ønskene til medlemmene.

 

Her presenterer vi to modeller for hvordan styret kan arbeide demokratisk:

 

 1. Konsensus:

Det betyr enighet, og er ett av prinsippene det går an å bygge en organisasjon på. Det betyr at man diskuterer en sak til man finner en løsning som alle kan være enige om. Slike diskusjoner ender ofte med et kompromiss, eller man finner en ny og bedre løsning enn forslaget som opprinnelig lå på bordet. Utfordringen med denne modellen er at man ikke alltid blir enig eller at en sak må diskuteres over flere møter for at alle skal bli enige.

 

 1. Flertallsbeslutning:

Det betyr at flertallet i styret bestemmer hva man skal gjøre gjennom en avstemming. Utfordringen med denne modellen er at de som ikke fikk gjennomslag for sin mening kan bli misfornøyd.

 

Begge modellene har både fordeler og ulemper. Det kan derfor være at styret benytter seg av begge i forskjellige situasjoner. For eksempel kan konsensus være lurt å benytte som styringsform dersom vedtaket blir stående lenge. Flertallsbeslutning kan for eksempel benyttes ved saker som kun gjelder kort tid, og ikke for store konsekvenser.

bottom of page